CK Trafikskola AB

Uppförandekod

Uppförandekod

CK Trafikskola AB (Nedan kallad ”CK Trafikskola”) långsiktiga framgång är beroende av att
verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Med det menas god ekonomisk hållbarhet som inte sliter
på våra resurser, hänsynstagande till miljö och socialt engagemang. I företaget gäller som grundkrav
att följa internationella konventioner och nationella lagar.

Uppförandekoden baserar sig på FNs global compact, och uppförandekoden bygger på dess 10
principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.
Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s
globala mål för hållbar utveckling och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom företaget och styr företaget i förhållande till
medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.

1. Ekonomisk och finansiell hänsyn
CK Trafikskola ska skapa hållbart ekonomiskt värde genom att driva verksamheten på ett sunt sätt.
Därför är det viktigt att vi agerar på ett etiskt sätt när det gäller ekonomin i vår dagliga verksamhet.

Bolagsstyrning
CK Trafikskola ska tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som präglas av hög affärsmoral och god
affärssed där vi tar ansvar för vårt företagande och visar hänsyn och lojalitet mot inblandade
aktörer. All marknadsföring och kontakt med kunder ska vara ärlig och inte utlova något som inte
överensstämmer med verkligheten.

Finansiell rapportering
CK Trafikskola redovisar samtliga finansiella transaktioner enligt svensk redovisningssed och följer
International Financial Reporting Standards (IFRS). Redovisningen ska vara öppen och ge en
rättvisande bild av koncernen. Anställda får inte skriva in eller ta bort information i företagets
räkenskaper som uppsåtligen döljer eller förvanskar en finansiell eller icke finansiell transaktion,
eller ett resultats, sanna natur.

Skatter
CK Trafikskola ska följa tillämpliga skattelagar och skatteregler. Om skattelagstiftningen inte ger
någon tydlig vägledning ska öppenhet och noggrannhet vara vägledande för koncernens agerande.

Skatter
CK Trafikskolas medarbetare får inte för personlig vinning, kräva eller ta emot otillbörlig förmån
och inte heller erbjuda eller ge någon en otillbörlig förmån, om det inte följer internationell och
svensk lagstiftning och vedertagen, gängse affärspraxis. Tvekar en medarbetare om en gåva eller
förmån, ska denne vända sig till sin chef för ett utlåtande.

Sund konkurrens
CK Trafikskola stödjer en fri och rättvis konkurrens på en öppen marknad. Vi följer internationell
och svensk lagstiftning inom området.

Intressekonflikter
Affärsbeslut ska alltid fattas utifrån företagets bästa. Medarbetare får inte använda sin position eller
sitt inflytande för några andra syften än att främja CK Trafikskolas intressen. Privata intressen får
aldrig påverka beslutsfattandet. Om intressekonflikt föreligger, eller skulle kunna föreligga, ska
medarbetare rapportera det till sin chef eller dennes chef.

Politiskt engagemang
CK Trafikskola förhåller sig neutralt ifråga om partipolitiska frågor. CK Trafikskola lånar inte ut sitt
namn till politiska partier eller enskilda politiska kandidater.

Kvalitet och service
Varje kundkontakt ska präglas av ett vänligt bemötande och professionalism. Våra tjänster ska vara
av sådan kvalitet att de motsvarar givna förväntningar beträffande standard och service.

Samarbetspartner
CK Trafikskola strävar efter att i första hand använda sig av samarbetspartner som delar våra
principer och lever upp till vår uppförandekod.

2. Social hänsyn
Alla medarbetare, kunder och andra intressenter ska agera och behandlas på ett etiskt sätt.
Diskriminering och likabehandling, övergrepp
Inga medarbetare, kund eller annan samarbetspartner får diskrimineras på grund av etnisk
tillhörighet, ursprung, funktionshinder, kön, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, politisk
tillhörighet, föräldraskap eller ålder. Ingen ska utsättas för eller hotas med fysiska, religiösa,
sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.

Mänskliga rättigheter
CK Trafikskola stödjer och respekterar skyddet av grundläggande mänskliga rättigheter, inte minst
barns rättigheter, och ska säkerställa att företaget inte medverkar till brott mot dessa rättigheter. Vi
ska inte använda tvångsarbete, slavarbete eller annat ofrivilligt arbete. Inge ska behöva lämna
deposition eller identitetshandlingar i original vid t ex anställningsstart. Barn eller omyndiga under
minimiålder för arbete enligt nationell lagstiftning eller femton (15) år, beroende på vilket som är
högst, ska inte användas som arbetskraft. Minderåriga under arton (18) år ska inte delta i riskfyllt
eller tungt arbete eller arbeta kvällsskift.

Arbetstider och lön
CK Trafikskola ska följa tillämpliga lagar, avtal och branschstandarder avseende arbetstider och
löner. Alla medarbetare ska ha avtal som anger deras anställningsvillkor. Alla ska ha rätt till lika lön
för arbete och regelbunden, betald semester.

Arbetsmiljö
CK Trafikskola ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina medarbetare. Vi ska
sträva efter att förebygga och förhindra olyckor och skador som sker i arbetet. Vi ska alltid skydda
rätten till privatliv och integritet för personer som gästar eller arbetar hos oss. Hantering av
personuppgifter hanteras konfidentiellt och för att förhindra obehörig åtkomst till dessa.

Säkerhet
Säkerhet för våra medarbetare, kunder och tillgångar är viktigt för CK Trafikskola och därför
arbetar vi aktivt med att minimera riskerna i verksamheten och för alla som vistas i våra lokaler. Vi
har nolltolerans mot brott och våld. Vi ser människohandel (trafficking) som ett särskilt allvarligt
brott.

Föreningsfrihet
Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska respekteras för alla medarbetare.

Tillgänglighet
CK Trafikskola strävar efter att göra vårt företag så tillgängligt som möjligt för medarbetare, oavsett
vilka behov de har.

Mångfald
CK Trafikskola ser mångfald som en tillgång och vi strävar efter att skapa en dynamisk och modern
arbetsplats. CK Trafikskola ska uppmuntra varje medarbetares färdigheter. Det är vår övertygelse att
medarbetare med olika bakgrunder, intressen och personligheter bidrar till en mer effektiv och
hållbar verksamhet.

3. Miljöhänsyn
CK Trafikskola arbetar aktivt med miljöfrågor. Vi ska alltid sträva efter att minska negativ
miljöpåverkan från vår verksamhet och våra tjänster.

Energi
Vi ska göra medvetna val när vi upphandlar energi och prioritera förnybar energi. Vi ska hela tiden
minska vår energikonsumtion.

Kemikalier
Vi ska alltid sträva efter att minska vår kemikalieanvändning och välja de tvättmedel/tvättvätskor
som ger minst miljöpåverkan.

Transporter och resor
Vid val av färdsätt och transporter av tvätt ska vi prioritera det alternativ som påverkar miljön
minst. Tjänstebilar och fordon som ägs av CK Trafikskola AB ska där så är möjligt drivas av
alternativa bränslen.

Miljöstörande ämnen
CK Trafikskola ska i största möjligaste mån undvika miljöstörande ämnen i kemikalier och i
verksamheten. Val av kemikalier, material och utrustning ska så långt möjligt ske utifrån kriterierna
att de är hållbara, tillverkade av förnyelsebara råvaror, resurssnåla, vara lätta att sköta och
underhålla samt återvinningsbara samt lätta att demontera.

Hotade arter
Produkter vi köper in ska aldrig bestå av hotade djur och växter. Vi strävar efter att bara använda
material vars produktion inte påverkar hotade arter.

Avfallshantering
CK Trafikskola ska sträva efter att begränsa mängden uppkommet avfall samt möjliggöra effektiv
återvinning av avfallet. Det ska ske genom källsortering av avfallet och genom att mängden farligt
avfall, förpackningar, engångsartiklar och onödigt material begränsas.

4. Efterlevnad och uppföljning
CK Trafikskola medarbetare ska följa uppförandekoden och handlingar som strider mot
uppförandekoden tolereras inte. Vi önskar att våra leverantörer respekterar och efterlever
uppförandekoden.

5. Rapportering av avvikelser från uppförandekoden
Om du upptäcker en avvikelse från eller brott mot uppförandekoden i vår verksamhet, kopplat till
våra tjänster eller hos någon av våra partner och leverantörer, ska detta genast rapporteras till VD
för CK Trafikskola AB. Du kan rapportera skriftligen eller via telefonsamtal. CK Trafikskola åtar
sig att tillse att tillräckliga resurser avsätts för att utreda alla anmälningar. CK Trafikskola tolererar
inte trakasserier eller mobbning och kommer att vidta åtgärder för att skydda alla de som framför
sina misstankar i god tro.

2023-01–01

Christian Kaumi

Verkställande direktör
CK Trafikskola AB