CK Trafikskola AB

Kvalitetspolicy

CK Trafikskola AB (Nedan kallad ”CK Trafikskola”) är ett ledande företag inom utbildning för

personbil (B-Körkort). Vi levererar en hög service- och kvalitetsnivå och kan anpassa oss till

kundspecifika önskemål.

CK Trafikskolas långsiktiga framgång bygger på målsättningen att alltid leverera tjänster som

motsvarar eller överträffar våra kunders behov, krav och förväntningar. Lektionerna ska ske i tid

och vara kvalitativa samt kompletta. Utbildningarna ska vara kvalitativa och lärorika och vår

utbildning i sin helhet ska leda till ett körkort. För att säkerställa kvaliteten och en hög

leveranssäkerhet arbetar vi systematiskt med ständiga förbättringar.

Följande punkter speglar det ansvar och hållbarhetsåtaganden vi har gentemot våra kunder, medarbetare och leverantörer:

• Leverera produkter och tjänster av högsta möjliga kvalitet i tid så att de uppfyller eller överträffar

kundernas förväntningar.

• Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om oss och vidta

förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.

• Vi har höga mål och driver ständig förbättring. Vi har höga ambitioner för de mål vi sätter upp i

vårt arbete att skapa största möjliga kundnytta. Vi följer upp vårt arbete och förbättrar ständigt

vårt arbetssätt för att möta våra kunders och samhällets ständigt förändrade behov.

• Möjliggöra för våra medarbetare på alla nivåer att fortlöpande driva verksamhetsförbättringar

utmed hela värdekedjan från leverantör till kund.

• Öka kompetensen hos våra medarbetare för att skapa mervärde för våra kunder och i vår

verksamhet.

• Nyttja styrkan hos våra partners och leverantörer för att optimera våra produkter och

verksamheter.

• Kontinuerligt förbättra miljö-, hälso- och säkerhetsprestanda i alla produkter, verksamheter,

system och tjänster.

• Vi uppfyller lagar och relevanta krav. Vi följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och

rekommendationer samt har de tillstånd som krävs för vår verksamhet. Vår verksamhet bedrivs i

enlighet med svensk lagstiftning.


2023-01-01


Christian Kaumi

Verkställande direktör

CK Trafikskola AB