CK Trafikskola AB

Integritetspolicy

1. Hantering av personuppgifter

CK Trafikskola AB med organisationsnummer 559233-1986 (nedan kallad ”CK Trafikskola”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi behandlar.

CK Trafikskola värnar om dina personuppgifter och din integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnat dina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi varför vi samlar in uppgifter om dig och hur vi behandlar dem. Du får gärna kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du inte får tillräcklig information eller anser att vi brustit i vår hantering kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och olaglig behandling och som i övrigt krävs för att följa aktuell lagstiftning samt våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi följer reglerna och har ett högt dataskydd. CK Trafikskola anställda genomgår också regelbundet utbildning för att kunna hantera dina personuppgifter säkert och i enlighet med gällande regelverk.

1.1 Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud framgår nedan. Kontakta oss när du vill det, vi svarar gärna på dina frågor.

Personuppgiftsansvarig
CK Trafikskola AB
Org nr. 559233-1986
Postadress: Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje

Dataskyddsombud
CK Trafikskola AB
Org nr. 559233-1986
Att: Dataskyddsombud
Postadress: Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje
E-post: info@cktrafikskola.se 

1.2 Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. En mängd uppgifter kan klassificeras som personuppgifter så länge de går att hänföra till en fysisk person. Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, adressuppgifter och telefonnummer. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar inom vår verksamhet är bland annat följande:

 • Grundläggande identitetsuppgifter (namn och personnummer samt kopia på ID-handlingar)
 • Kontaktuppgifter (exempelvis adress, telefonnummer och e-postadress)
 • Uppgifter om ekonomisk situation (inkomst- och skulduppgifter eller andra tillgångar)
 • Uppgifter om anställning och näringsengagemang (styrelseuppdrag)

Vi behandlar ofta personnummer och ID-handlingar. Detta beror på att vi måste kunna säkerställa din identitet. Vi omfattas av regelverk som anger en långtgående skyldighet för oss att säkerställa identiteten hos våra kunder.

1.3 Hur får vi tillgång till personuppgifter?

1.3.1 Personuppgifter som behandlas på grund av avtalsförhållande

Personuppgifter som vi har om dig har lämnats i samband med att avtal ingåtts med oss eller samlats in i samband med att kundrelationen administreras och våra tjänster nyttjats. Vi inhämtar även personuppgifter om dig från externa parter, exempelvis från myndigheter, informationsleverantörer och kreditupplysningsföretag.

Vi kan komma att inhämta en kreditupplysning om dig från ett kreditupplysningsföretag. Kreditinformationen om dig är nödvändig för att vi ska kunna administrera kundrelationen. Grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet. Kreditupplysningar regleras i lagen om kreditupplysning. När vi inhämtat upplysningen informeras du och du får en kopia på upplysningen. Har du specifika frågor om innehållet i kreditupplysningen bör du vända dig direkt till kreditupplysningsföretaget.

1.3.2 Personuppgifter som behandlas på grund av att CK Trafikskola fått tillgång 

När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, ringer, mejlar med trafikskolan eller gör en anmälan om önskemål gällande en kurs på vår hemsida innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss. 

Dina personuppgifter används av CK Trafikskola. Dessa lämnas endast ut till Riskutbildningsplatsen, Trafikverkets Förarprovsystem och Transportstyrelsen. Detta för att kunna boka Förarprov och rapportera att du som elev är godkänd på de obligatoriska utbildningar som krävs, såsom Riskutbildning och Introduktionsutbildning.

1.3.3 Personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål

Personuppgifter som behandlas för direktmarknadsföring samlas in från externa parter, vanligtvis från informationsleverantörer. Personuppgifterna behandlas endast för att kontakta dig såsom kund. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför CK Trafikskola AB.

1.3.4 Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

CK Trafikskola har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • Vi administrerar och genomför en inskrivning på trafikskolan,
 • Vi hanterar och administrerar bokningar i såväl trafikskolans egna bokningssystem,
 • Trafikverkets bokningssystem och rapporterar utbildningar såsom Riskutbildning 1 och 2 samt handledarutbildning  till Transportstyrelsen,
 • Vi tillhandahåller WiFi-service i vår lokal,
 • För att ge dig relevant information med till exempel bokningar,
 • Vi skickar mail och sms-aviseringar med bland annat bokningar av kurser, körlektioner och förarprov.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av avtal, fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att kunna upptäcka och förhindra avtalsbrott, undvika kreditförluster samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

1.3.5 Har du blivit kontaktad av oss via telefon eller e-post? Då ska du läsa här.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna berätta om våra tjänster (marknadsföringsändamål). Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna kontakta dig såsom kund eller den juridiska personen som du företräder.

Behandling för marknadsföringsändamål grundar sig på en intresseavvägning där CK Trafikskola berättigade intresse är att marknadsföra sina befintliga eller nya tjänster.

Du kan alltid kontakta oss och meddela att du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer då att omedelbart upphöra att använda dina uppgifter för det ändamålet och radera uppgifterna om laglig grund för behandling saknas.

För de kunder som avböjt att bli kontaktade i marknadsföringssyfte så sparas ett mycket begränsat antal personuppgifter endast i syfte att göra det möjligt att exkludera dessa från framtida marknadsföringsåtgärder.

1.3.6 Dina rättigheter som registrerad person

Tillgång till dina personuppgifter - registerutdrag

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar och information om ändamålen för behandlingen – ett registerutdrag. Du kan skicka din begäran om registerutdrag till info@cktrafikskola.se eller till följande postadress:

CK Trafikskola AB
Att: dataskydd 
Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje 

När vi mottagit din begäran kommer vi att kontakta dig för att säkerställa din identitet. Vi kan endast lämna ut de personuppgifter som vi kan kontrollera rör dig.

Registerutdraget skickas därefter till en e-postadress som du har anvisat eller till din folkbokföringsadress.

Rättelse av felaktiga uppgifter som vi har om dig

Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Du har också rätt att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga med hänsyn till vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen.

1.3.6 Radering av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt och tillåtet. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att utan dröjsmål radera uppgifterna i följande situationer:

 • När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in och behandlar dem för,
 • När personuppgiftsbehandlingen endast grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
 • När du invänder mot en personuppgiftsbehandling som vi grundat på en intresseavvägning och vi inte har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse mot behandlingen,
 • När personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt,
 • När personuppgifterna måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
 • När personuppgifterna behandlats för direktmarknadsföringsändamål och du invänder mot behandlingen. 

Vi vill informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om radering om vi har en skyldighet att lagra uppgifterna enligt tvingande lagstiftning (rättslig förpliktelse). Skyldigheten att spara personuppgifter framgår bland annat av bokförings- och penningtvättslagstiftning.

Vi vill också informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsa uppgiftsbehandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen begränsas innebär det att vi – utöver att lagra dina personuppgifter – endast får behandla uppgifterna om du lämnat ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter. Rätt att begära begränsning gäller i följande situationer:

 • När du bestridit att personuppgifterna vi har om dig är korrekta kan du begära att vi begränsar personuppgiftsbehandlingen under den tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta,
 • När behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning av personuppgiftsanvändningen,
 • När vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamålen vilka vi behandlat uppgifterna för men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • När du har invänt mot en behandling som vi grundat på vårt berättigade intresse efter intresseavvägning kan du begära att behandlingen begränsas under den tid som behövs för att kontrollera att våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Invändning

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi grundar på en intresseavvägning. För att vi ska kunna fortsätta personuppgiftsbehandlingen därefter måste vi visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Kan vi inte visa detta får vi endast behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring. Rätten att invända mot personuppgiftsbehandlingen innefattar invändning mot analys av personuppgifter för direktmarknadsföring (profilering).

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat format och du har rätt att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig om personuppgifterna behandlas efter samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal som ingåtts med oss. Rätten att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig gäller när det är tekniskt möjligt.

Klagomål till Integritetskyddsmyndigheten

Om du anser att vi brustit i vår hantering kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Här hittar du en länk till myndighetens hemsida:

https://www.imy.se 

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som behövs och/eller är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Hur länge vi lagrar personuppgifterna beror på vad bakgrunden till personuppgiftsbehandlingen är.

Personuppgifter som behandlas på grund av avtalsförhållande

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att du eller ett bolag som du företräder ingått avtal med oss behandlas uppgifterna under den tid en pågående avtalsrelation med oss finns. Under avtalstiden kontrolleras att uppgifterna är aktuella och de uppgifter som inte längre behövs raderas.

När avtalet avslutats lagras endast de uppgifter som vi behöver lagra för att efterleva rättsliga skyldigheter (bokförings lagstiftning), eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning). Lagringsskyldigheten för oss enligt bokföringslagen är 7 år. 

Uppgifter som lämnas till utomstående

Vi anlitar utomstående företag för tjänster som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra avtal och kan därmed komma att lämna ut dina uppgifter till utomstående företag som vi anlitar. Det kan exempelvis röra sig om tjänster som vi använder för elektronisk identifiering och signering, betal- och banklösningar och IT-lösningar. Leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning är s.k. personuppgiftbiträden och får endast behandla uppgifterna efter våra instruktioner. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar uppgifterna säkert och enligt gällande regelverk. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter för att efterleva tvingande lagstiftning.

Överföring av personuppgifter inom koncernen

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som ingår i samma koncern som CK Trafikskola. Överföring av personuppgifter inom koncernen följer alltid CK Trafikskolas person- och integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. De IT-system som vi använder för lagring och behandling har genomgått kontrollera för att leva upp till kraven på säker lagringsplats. Alla tekniska åtgärder som krävs för att skydda lagrade personuppgifter mot otillbörligt åtkomst och förstörelse har vidtagits. Personuppgifterna som behandlas inom vår verksamhet lagras på servrar inom EU.

Arbetssökande och intresseanmälningar

Om du skickar in en arbetsansökan eller en intresseanmälan kommer din ansökan att behandlas av ansvarig person hos oss. Om din ansökan inte matchar någon ledig tjänst hos oss kommer du att meddelas det och dina personuppgifter kommer att raderas. Om din profil matchar en ledig tjänst kommer du att kontaktas och dina personuppgifter kan då komma att behandlas till dess rekryteringsprocessen är avslutad. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att rekrytera personal.

Säkerhet

2. Hantering av cookies

I samband med besök på vår webbplats så sparas så kallade cookies. Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera cookies eller neka att cookies sparas vid dina besök. Beroende på vilken webbläsare du använder som finns olika inställningar som du kan göra i din webbläsare avseende cookies. I den följande texten beskrivs vår hantering av cookies.

När använder vi cookies?

När du besöker vår webbplats så använder vi cookies för att exempelvis anpassa besöket så att du inte behöver se samma popup-fönster flera gånger under ett besök eller för att lagra andra inställningar. Om du inte accepterar användning av cookies kan du klicka på ”Avvisa” eller ändra inställningarna i din webbläsare.

Cookies som avser vår webbplats som du besöker kallas förstapartscookies. Vi hanterar även så kallade tredjepartscookies från exempelvis Google Analytics och Facebook för att mer relevanta annonser ska visas eller trafikmätning avseende exempelvis antal besökare.

Ditt samtycke

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda sidan eller om du klickar på “Acceptera” godkänner du att vi använder cookies.

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller välja bort cookies. Genom att inte klicka på ”Avvisa” så kommer inte några cookies att lagras på din dator eller enhet. Om du inte accepterar cookies kan det leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller inte fungerar som avsett.

Om du väljer bort cookies i din webbläsare kommer detta endast gälla för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process för alla olika webbläsare du använder.

Observera att inte acceptera cookies inte är ett sätt att slippa reklam på webbplatser. Samma mängd reklam kommer visas som tidigare och i vissa fall kan reklamen bli mindre relevant för dig som användare.

3. Informationsgivning och uppdateringar

Denna policy uppdaterades och publicerades den 1 November 2023. Den senaste versionen av vår policy för hantering av personuppgifter och cookies är alltid publicerad på vår hemsida. Vid behov kan vi komma att uppdatera vår integritetspolicy. Om uppdateringarna är av stor betydelse för behandlingen av dina personuppgifter kommer du att underrättas.